Privatumo politika

www.svjc.lt


Privatumo politika


VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras (toliau SVJC) yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų ir lankytojų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie SVJC vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą. 

Ši Privatumo politika yra taikoma kiekvieną kartą Jums norint pasiekti SVJC teikiamą turinį ir/ ar paslaugą.

Teikdami savo asmens duomenis SVJC Jūs patvirtinate, kad esate 16 metų amžiaus ir vyresni. Asmenys jaunesni nei 16 metų negali teikti SVJC jokių asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.


Pagrindinės sąvokos


Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokius požymius kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Privatumo politikos apimtyje Duomenų valdytojas - SVJC, juridinio asmens kodas: 190996278, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 25, Vilnius LT-08105, kontaktiniai duomenys: el. p. [email protected], [email protected], tel. nr.: (8 5) 273 3333; (8 5) 272 2355.

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui,  pagal jo suteiktus įgaliojimus,  įgyvendinti nustatytus tikslus.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos asmens duomenis valdžios institucijos laikosi taikomų, duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių, duomenų apsaugos taisyklių.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys apie asmens sveikatą, lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją. 
Svetainė – www.svjc.lt interneto svetainė.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Duomenų valdytojo paskirtas asmuo, kuris padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau BDAR), dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.


Asmens duomenys


Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

SVJC renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu,
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

Informacijos gavimas iš trečiųjų šaltinių

SVJC gali gauti Jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šaltinių, kiek tai leidžia teisės aktų reikalavimai, bei susieti juos su Jūsų pateiktais duomenimis, informacija. Asmens duomenis gaunant ne iš Jūsų SVJC informuos Jus apie tokį duomenų gavimą per pagrįstą laikotarpį.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

SVJC tvarko duomenis paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo, užklausų administravimo, tiesioginės rinkodaros, visuomenės informavimo ir potencialių klientų pritraukimo tikslais.

Tvarkomi asmens duomenys

SVJC tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 • Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, užpildydami Svetainėje įdiegtą užklausos/konsultacijos formą (vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausa/ komentaras) arba kreipdamiesi į SVJC bet kuriuo el. paštu su svjc.lt domenu; 
 • Duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ugdomosios veiklos paslaugų teikimo sutartį: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ugdytinio vardas, pavardė ir asmens kodas;
 • Jūsų elektroninį paštą, kai prenumeruojate naujienlaiškį Svetainėje;
 • Asmens duomenis, gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartis su partneriais/ paslaugų tiekėjais  (pvz., įmonės kontaktinio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Vaizdo stebėjimo duomenys, kai lankotės SVJC, esančiame adresu Konstitucijos pr. 25, Vilnius, Lietuva.  

Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau  bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek SVJC teikiamas paslaugas. 

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. 

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. 

Daugiau informacijos apie SVJC naudojamus slapukus galite rasti www.svjc.lt/slapukai

Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie pacientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

Asmens duomenų teikimas

SVJC teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

SVJC naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės


SVJC veikla internetinėje erdvėje atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

SVJC tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Trečiųjų šalių svetainės paslaugos ir produktai

Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių SVJC nekontroliuoja. SVJC neatsako už šių svetainių surinktos informacijos saugumą. Turite susipažinti su tokių svetainių privatumo politika ir kitomis duomenų apsaugą reglamentuojančiomis nuostatomis.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Jūs turite teisę:

 • Kreiptis į SVJC su prašymu suteikti informaciją apie SVJC tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisės žinot“ ir „teisės susipažinti“ įgyvendinimas);
 • Kreiptis į SVJC su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisės ištaisyti ir sunaikinti“ įgyvendinimas);
 • Kreiptis į SVJC su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisės sustabdyti“ įgyvendinimas);
 • Kreiptis į SVJC su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“ įgyvendinimas);
 • Kreiptis į SVJC su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisės apriboti“ įgyvendinimas);
 • Kreiptis į SVJC su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi  („teisės būti pamirštam“ įgyvendinimas);
 • Kreiptis į SVJC su prašymu suteikti informaciją apie SVJC tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisės į duomenų perkeliamumą“ įgyvendinimas). 

Informuojame, kad įgyvendinant BDAR reikalavimus SVJC sudarė sutartį dėl duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo su UAB „Darbų saugos projektai“. Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į SVJC duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais:

El. paštu: [email protected];
Telefonu: 8 (630) 17 959.

Nepavykus išspręsti klausimo su SVJC ir jeigu Jums kelia susirūpinimą SVJC veikimai / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

X
Prenumerata