Žymos taisyklės rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Naudojimosi taisyklės

    Sostinės vaikų ir jaunimo centro (SVJC) sezonas prasideda rugsėjo 1-ąją,pradėti lankyti užsiėmimus galima bet kuriuo metu, po rugsėjo 1 dienos.Kiekvienas užsiėmimas turi savo ugdymo programą, kuri įgyvendinama per visusmokslo metus.I. UGDYMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS SVJC ugdymo sutarčių pasirašymą reglamentuoja LR Švietimo įstatymo 45straipsnis. Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartyspasirašomos SVJC Informaciniame centre (IC) I aukšto fojė. IC darbo laikąrasite www.svjc.lt - > Apie SVJC -> Darbo-laikas.Jei vaikas jaunesnis nei 14 metų – ugdymo sutartį pasirašo vienas iš tėvųar teisėtų globėjų. Jei vaikui yra 14–17 metų (imtinai) , sutartį jis galipasirašyti pats, tačiau į IC jis turi pristatyti užpildytą „ Tėvų/globėjųsutikimą sudaryti/nutraukti paslaugų teikimo sutartį, susitarti dėl konkrečiųpaslaugų teikimo“ , kurio formą galima gauti IC arba atsisiųsti išwww.svjc.lt - > Apie SVJC -> Dokumentai.Pasirašant ugdymo sutartį reikia pateikti sutartį pasirašančio asmenstapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu sutartis pasirašoma pirmą kartą,reikia pateikti ir vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą.Paslaugų teikėjas turi teisę nesudaryti sutarties su klientu, kuris yraįsiskolinęs SVJC.II. UŽSIĖMIMO KEITIMAS Mokslo metais užsiėmimą pakeisti kitu galima bet kurio mėnesio pabaigojeInformaciniame centre pasirašant naują sutartį. Jei užsiėmimą pakeisti kitunori ugdytinis, kuriam 14–17 metų (imtinai), reikia pateikti vieno ištėvų/globėjų pasirašytą „Tėvų / globėjų sutikimą sudaryti / nutrauktipaslaugų teikimo sutartį, susitarti dėl konkrečių paslaugų teikimo“ , kurioformą galima rasti www.svjc.lt -> Apie SVJC -> Administracinė informacija.Užsiėmimas gali būti keičiamas tik tuomet, jei Paslaugų gavėjas yra visiškaiatsiskaitęs su Paslaugų teikėju (SVJC).III. SĄSKAITŲ IŠRAŠYMAS IR IŠSIUNTIMAS Sąskaitos išrašomos ir išsiunčiamos kiekvieno mėnesio pradžioje ir turi būtiapmokėtos iki einamojo mėnesio 10 d. Pirmąjį mėn. po sutarties pasirašymosąskaita turi būti apmokėta per 2 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.Sąskaitos siunčiamos sutartyje nurodytu el. paštu, už kurio adresoteisingumą atsakingas Paslaugų gavėjas. Pačiam peržiūrėti ir keisti savokontaktinius duomenis galima E-dienyno sistemoje. Taip pat apie kontaktiniųduomenų pasikeitimą galima informuoti SVJC Informacinį centrą telefonu (8 5)273 3333 ar el. p. [email protected] .SVJC neatsako už iškilusias technines kliūtis dėl elektroninių laiškų negavimoir tai neatleidžia nuo atsakomybės laiku sumokėti už suteiktas paslaugas.Negavus laiško, sąskaitas už suteiktas paslaugas galima pasiimti SVJCInformaciniame centre arba savitarnos informacinėje sistemoje.

  • Dokumentai lankytojams

    HOBIVERSE sutarčių sudarymo tvarkos aprašas (2024 m.) Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartis Trumpalaikė paslaugų teikimo sutartis Bendrosios vidaus tvarkos taisyklės lankytojams (2024 m.) Mokesčio už ugdymą lengvatų skyrimo tvarka (2024 m.) Prašymas dėl pažymos Prašymas grąžinti pinigus Tėvų ar globėjų sutikimas sudaryti sutartį Prašymas stabdyti paslaugų teikimą 7 arba 14 dienų Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (2023 m.) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Centro paslaugų įkainių 2023/2024 m. sezonui

X
Prenumerata